Nieuws

 

Nieuwbouw 12 seniorenwoningen

De woningen zijn inmiddels gesloopt, maar bij de sloop is geconstateerd dat er een onvoorziene leiding op het terrein ligt. Deze leiding moet eerst worden verlegd voordat er verder kan worden gegaan met de bouwwerkzaamheden. Voor het verleggen van de leiding is de aannemer afhankelijk van de Nutsbedrijven die voor dit soort gevallen standaardprocedures volgen. Deze procedures nemen een aantal maanden in beslag. Het verleggen van de leiding zal eind augustus/ begin september plaatsvinden. Aansluitend zal gestart worden met de nieuwbouw.

————————————————————————————————————–

 

 


GEBRUIK DUO- EN ROLSTOELFIETS

Heeft u zin om met het mooie weer te gaan fietsen? Den Bouw heeft samen met Sutfene, afdeling Beekdelle, de beschikking over een duofiets en een rolstoelfiets.
Dus lijkt het u wat om te gaan fietsen met een cliënt in en om Warnsveld dan kunt u gebruik maken van één van deze fietsen.

U kunt aangeven bij de receptie van den Bouw dat u gebruik wilt maken van de fiets en zij zullen deze dan voor u reserveren of als de fiets niet in gebruik is kunt u deze gelijk meenemen voor een tochtje.

Door de week is de sleutel van het tuinhuisje waar de fietsen staan te verkrijgen bij de receptie van den Bouw.
In de weekenden is de sleutel van het tuinhuisje te verkrijgen bij de zorgcoördinatoren van den Bouw.
De fietssleutels kunt u ophalen bij Sutfene, afdeling Beekdelle, op de eerste etage.
___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

60 jaren Zorg-wooncentrum den Bouw: een terugblik

Den Bouw bestaat op 27 april 2017 60 jaar. De terugblik vertelt beknopt het verhaal van Zorg-wooncentrum den Bouw, dat van 1957 tot heden in de zorg- en dienstverlening een belangrijke rol speelt in de gemeenschap van Warnsveld en Zutphen. En dat is niet voor niets. Want de kracht van onze organisatie zit in de mensen. Achter elk mens, elke keuze, elke handeling zit een verhaal. Samen vormen ze het verhaal van den Bouw. En dat mag verteld worden.

De terugblik

Bij de totstandkoming  van Den Bouw  heeft het gemeentebestuur vanaf het begin een belangrijke rol gespeeld. In het begin van de jaren vijftig is dit plan ontstaan en gerijpt tot men het eens was geworden over de wenselijkheid van een bejaardencentrum In die tijd droeg het de naam van Rusthuis. Reeds in 1953 had men zich tot de Gedeputeerde Staten van de Provincie Gelderland gewend en daar een gewillig oor gevonden. Deze zorgde ervoor dat er 5000,- gulden aan overheidsgelden werden uitgetrokken om te komen tot een ontwerp voor een bejaardencentrum. Men liet er geen gras over groeien, want veertien dagen later (op 15 januari 1954) werd de Warnsveldse architect de heer Warnaar uitgenodigd om een ontwerp te maken. Een half jaar later, 30 juni 1954, werd een geschikt terrein gekocht. Een kavel van 1,2 hectare waarop ook nu nog de fundamenten van den Bouw rusten.

De definitieve beslissing was echter nog niet genomen. Dat gebeurde op 18 oktober 1954 in de Warnsveldse raadszaal. De raad nam onder voorzitterschap van burgemeester Blankstein het besluit  dat er in Warnsveld een bejaardencentrum gebouwd moest worden. De ingrediënten waren er. Er was een uitgewerkt plan (bestek). Er was een geschikt terrein. Er moest alleen nog iemand worden gevonden dien het ging bouwen.  Men kwam tot het besluit om een openbare inschrijving te houden op 31 januari 1955 in Hotel De Kap. Het ging om de bouw van een bejaardencentrum en 6 woningen. De keuze viel op de Gebroeders van de Belt uit Wilp. Er moet hierbij nog wel een opmerkelijk feit worden benoemd. Het bouwontwerp was in Nederland het eerste plan van die strekking, dat door de overheid ongewijzigd werd goedgekeurd. Geen geringe prestatie van de architect.

Op 25 januari 1955 passeerde bij notaris Tromp te Zutphen de acte, die het officiële begin vormde van het bejaardencentrum te Warnsveld als rechtspersoon. Het bestuur bestond in het begin uit tien personen. Er werd gekozen voor een bestuursvorm, waarbij er een hechte band met de gemeente Warnsveld is.

De bouw van het nieuwe bejaardencentrum is in de loop van 1955 op gang gekomen. Terwijl het nieuwe gebouw uit de grond verrees, werd in de loop van 1956 ook nagedacht over de personele invulling. Zo werd mej. Oosterhagen als directrice aangesteld. De heer Sprokkenreef als kok. Alhoewel men liever een kokkin had, omdat zij dan tijdens vrije dagen  en vakantie de directrice kon waarnemen. Den Bouw startte in 1957 met 44 kamers, waarvan er 6 kamers bestemd waren voor bewoning van twee personen. Het totaal aantal verzorgingsplaatsen was dus 50. Binnen een paar jaar werden ook de drie kamers op de zogenaamde ziekenafdeling ingericht voor gewone bewoning. Op de ziekenafdeling woonden meestal een echtpaar en twee alleenstaanden. Dit bracht het aantal verzorgingsplaatsen op 54. Nog weer later werd het logeerkamertje gebruikt voor “noodopvang”. De praktijk was dus dat er 55 bejaarden in den Bouw woonden. Vijf meer dan oorspronkelijk de bedoeling was. De tuin werd in de beginjaren gedomineerd door een enorme vijver.  Ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van den Bouw werd een fontein in de vijver van de tuin aangeboden. De vijver werd echter een paar jaren later niet meer gevuld met water, maar in 1970 werd deze geheel voorzien van beplanting.  Vanaf het begin was de vijver moeilijk waterdicht te krijgen. En in 1970 hakte men de knoop door.

In 1975 werd een brede discussie gevoerd met de toenmalige inspecteur en met Gedeputeerde Staten over de mogelijkheden voor renovatie. De centrale vraag was: hoe groot zou een gerenoveerd den Bouw mogen zijn?  Er werden verschillende opties genoemd, maar het uitgangspunt bleef. Namelijk dat een nieuw bejaardencentrum op dezelfde plaats moest komen en niet elders in het dorp. Alhoewel er steeds voldoende onderhoud was uitgevoerd, verouderde het gebouw langzaam. Zo leverde de waterleiding steeds meer problemen op. Dit gold ook voor het verwarmingssyteem.Er kwam een nieuwe telefooncentrale met tien toestellen. Op voorschrift van de brandweer werd de gasbranders in de keuken vervangen door elektrische kookplaten. Daarnaast werd brandmelders en brandblussers aangeschaft. Bovendien was al bekend, dat het gebouw niet meer aan de eisen voldeed en kwamen dus de plannen voor renovatie/nieuwbouw op gang. De renovatie ging echter voorlopig niet door. Gedeputeerde Staten waren voorstander. Het ministerie van CRM bleef echter dwars liggen. Na 7 jaren discussie kreeg het bestuur van den Bouw in juni 1982  toestemming voor renovatie en uitbreiding van het centrum.  De renovatie voltrok zich in drie fasen. De renovatie was in januari 1984 afgerond.  Er stond een modern en ruim bejaardencentrum.  Het was uitgebreid met een nieuwe woonvleugel, recreatiezaal en keuken. En met een woonvleugel die volledig is gerenoveerd, zodanig dat de bewoners de beschikking krijgen over een woonunit die dubbel zo groot is als vroeger.

In deze tijdsperiode vond ook een directiewisseling plaats. Zuster de Wilde had op 1 september 1970 mej. Oosterhagen als directrice opgevolgd. Zij nam op 12 april 1985 afscheid. Haar plaats werd in deze periode ingenomen door mevrouw Hartman.

Toen den Bouw pas gebouwd was, sprak men van een rusthuis. Later werd dat bejaardencentrum of bejaardenoord. En weer later sprak men verzorgingshuis. Tegenwoordig spreken we  van Zorg-wooncentrum. Die verschillende benamingen zijn door de ontwikkelingen in de langdurige zorg ontstaan.  Wat de cliënten betreft werd het gezicht aanvankelijk bepaald door nog betrekkelijk vitale ouderen, die alvast in het bejaardencentrum waren komen wonen uit voorzorg. In de loop van de jaren is dit beeld ingrijpend veranderd. In de loop van de jaren werden de cliënten steeds ouder en nam de zorgintensiteit steeds meer toe. Men komt pas in aanmerking voor een plaats in het Zorg-wooncentrum, als het thuis helemaal niet meer gaat. De personele samenstelling is door de jaren heen, gelijk opgaand met de landelijke ontwikkelingen, mee gegroeid. Toen den Bouw startte waren de voorschriften zo, dat men over tenminste 1 verpleegkundige (de directrice) moest kunnen beschikken. Het overige personeel bestond voor het overgrote deel uit huishoudelijke krachten.

Onze huisvesting kan zich door de recente nieuwbouw meten met de modernste vastgoed in de ouderenzorg. De appartementen zijn, zowel intra- als extramuraal, ruim  en modern van opzet. Men bepaalt zelf de inrichting. Ook intramuraal hebben onze cliënten een volledig appartement, waar men zelfstandig woont. En men kan gaan en staan waar men wil.  Daarnaast hebben we een eigen keuken en wasserij. Deze voorzieningen heeft men graag in de nabijheid, waardoor het gevoel van veilig en comfortabel wonen vergroot.

Deze terugblik geeft een indruk van wat Zorg-wooncentrum den Bouw te bieden heeft in zorg, welzijn en wonen. Den Bouw heeft altijd als open instelling de visie dat ieder mens zijn of haar eigen leven leidt, volgens zijn of haar persoonlijke wensen of voorkeuren. Met respect en aandacht biedt den Bouw die ondersteuning, die past bij de persoonlijke levensstijl van de cliënt.

Bij iedere cliënt gaat het om een passende zorg-woonomgeving, sociale contacten of om welzijn en dienstverlening: bij iedere vraag zoeken wij samen met de cliënt en zijn of haar mantelzorger naar een oplossing. We werken samen met huisartsen en andere partners in Warnsveld, Zutphen en naaste omgeving. Hierdoor kunnen we de zorg en service bieden die het beste bij de cliënt past. Wij verlenen onze diensten niet alleen in onze moderne locatie, maar ook bij cliënten thuis.

Den Bouw is al bijna 60 jaren een zelfstandige, kleinschalige organisatie, dat kwalitatief hoogwaardige zorg en ondersteuning biedt aan cliënten, die intensieve zorg en dienstverlening nodig hebben. We laten ook zien dat we financieel sterk zijn en een gezonde bedrijfsvoering hebben.

Hoe zit het feestprogramma er precies uit:

Donderdag 27 april is feitelijk de dag. We vieren het niet op deze dag, omdat dit precies samen valt met Koningsdag. Om die reden vieren we dit samen met cliënten, medewerkers, vrijwilligers, cliëntenraad, leden van de Stichting Vrienden van den Bouw en leden van de Raad van Toezicht op woensdag 26 april.

  1. ’s middags hebben we een feestelijk programma voor onze cliënten.  We organiseren dan een High Tea. Dit geldt voor zowel onze intramurale cliënten (55) als voor onze extramurale cliënten (binnen den Bouw: 43, buiten den Bouw: 7) en 15 abonnementhouders van ons welzijnsarrangement. En de leden van de cliëntenraad en de Stichting Vrienden van den Bouw.  Dit programma begint om 14.30 uur en duurt tot circa 16.30 uur
  2. ’s avonds een feestelijke avond voor de medewerkers, vrijwilligers en leden van de Raad van Toezicht.

Extra service: klussendienst

De klussendienst is een extra service die wij als den Bouw aanbieden om het wonen te veraangenamen. De klussendienst lost kleine technische problemen op voor alle cliënten, zowel intramuraal als extramuraal.  Denk daarbij aan het vervangen van lampen, aansluiten TV of radio, aanbrengen van planken of het ophangen van schilderijen. In overleg wordt gekeken of zij  in staat zijn reparaties bij u uit te voeren en hoeveel tijd zij daarvoor nodig hebben, of dat u hier zelf iemand voor in moet schakelen.

De klussendienst maakt een afspraak op welk tijdstip de klus wordt uitgevoerd. Benodigde reparaties en klussenverzoeken kunt u bij de receptie opgeven.

Het uurtarief is 20,- euro. Voor grotere klussen, die meer tijd en inspanning vragen, gelden speciale tarieven. Complexere reparaties worden uitbesteed.

Als het werk naar tevredenheid is uitgevoerd, tekent u de werkbon. Op basis van de werkbon ontvangt u een factuur. Deze factuur krijgt u aan het einde van de maand, waarin de werkzaamheden zijn uitgevoerd.

_______________________________________________________________________

Fietsend door Warnsveld en Zutphen”

Bewegen met behulp van hometrainer en videofilm

Den Bouw is altijd druk bezig om het bewegen bij onze cliënten te stimuleren. Allerlei faciliteiten worden gecreëerd om dit voor elkaar te krijgen.
“Fietsend door Warnsveld en Zutphen” stimuleert onze cliënten bij het fietsen op onze hometrainers. Het is een videofilm die je door Warnsveld en Zutphen en de naaste omgeving brengt. Op deze manier fietst onze cliënt door bekende straten en op fietspaden, en komt op deze manier weer op bekende plaatsen van vroeger. Dit stimuleert weer het fietsen.
De realisatie van deze videofilm is mede mogelijk gemaakt dankzij de deskundige hulp van Foto Video Zutphen. Zij hebben een prachtig product gemaakt, wat onze cliënten weer helpt om meer te gaan bewegen. Wij wilden een verbinding hebben van bewegen met beeld en met de professionele ondersteuning van Foto Video Zutphen is dat gelukt.

Bewegen heeft voor mensen een aantal grote voordelen, zoals:
• Meer sociale contacten en gezelligheid voor betrokkenen
• Minder gevaar om te vallen en meer zelfredzaamheid dankzij betere fysieke gesteldheid
• Verbeteren van de conditie
• Plezier en minder verveling

Deze vorm van bewegen is een activiteit die laagdrempelig in een vertrouwde omgeving gedaan kan worden. De hometrainer met beeldscherm kunnen ook gebruikt worden door een mantelzorger die samen met moeder of vader een virtuele fietstocht gaan maken door de omgeving van Warnsveld en Zutphen.

______________________________________________________________________

Altijd verse maaltijden bij den Bouw

Voeding is bij ouderen van groot belang, zowel voor de gezondheid als voor sociale relaties. Bij Zorg – wooncentrum den Bouw is de maaltijdzorg meer dan de zorg voor de voeding. Zorgen voor een evenwichtige en volwaardige voeding is essentieel. Het helpt de lichamelijke conditie op peil te houden.

Verse ingrediënten
De maaltijden worden dagelijks in onze eigen keuken vers door onze koks bereid. Wij bereiden onze maaltijden met veel zorg en gebruiken altijd verse ingrediënten. De verse producten komen van plaatselijke en streekgebonden leveranciers. Zo levert Kapper Lammers elke dag verse groenten en producten bij de keuken van den Bouw. Onze slager is keurslager Vlogman uit Vorden.
Een ander voorbeeld is de bouillon. De bouillon wordt met verse groenten op een traditionele wijze bereid. De bouillon wordt getrokken van allerlei verse groenten gedurende een langzaam koopproces van circa 24 uur, en daarna opgediend. Per vier weken wordt een nieuw menuoverzicht gemaakt zodat de cliënt vooraf weet waarop men kan rekenen.
De menu’s worden elke dinsdag verstrekt onder de afnemers. Op de website van den Bouw staan tevens onze menu’s.

Voeding en welbevinden
De maaltijd bij den Bouw heeft ook een psychosociale dimensie. Voor de cliënten heeft de maaltijd ook een belangrijke plaats in het dagelijks gebeuren. Heel wat ouderen leven van maaltijd naar maaltijd, vooral wanneer zij weinig andere activiteiten (kunnen) bijwonen. Maaltijden geven structuur aan de dag.
De kwaliteit van ons maaltijdgebeuren heeft een grote invloed op het persoonlijke welbevinden. De concrete organisatie van het maaltijdgebeuren heeft altijd onze volle aandacht. We geven de cliënten de kans om samen te eten in ons restaurant. De ambiance en inrichting zorgen voor een gezellige, warme sfeer, waarbij cliënten naast het eten van een smakelijk gepresenteerde maaltijd, elkaar ook kunnen ontmoeten.
De manier van hulp geven bij het eten is heel belangrijk. Waar nodig zorgen wij voor aangepaste hulpmiddelen. De aandacht voor een goede mond- en tandzorg is niet alleen van belang om goed te kunnen eten, maar ook voor het onderhouden van sociale contacten.
Uit onderzoek van Wageningen Universiteit is gebleken dat ouderen meer eten als ze smaakvolle maaltijden in een gezellige ambiance krijgen voorgeschoteld. “Meer “betekende in dit geval 32% meer groenten, 29% meer zetmeel en 76% meer appelmoes. De studie werd uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid.

Eigen restaurant en thuis
De maaltijd wordt geserveerd in ons eigen restaurant. Voor onze eigen cliënten die bij ons wonen in de zorgappartementen en in onze aanleunwoningen. Daarnaast verstrekken we maaltijden via tafeltje dekje aan cliënten in de thuissituatie. Bij het tafeltje dekje werken we nauw samen met Stichting Perspectief Zutphen.

—————————————————————————————————————-

Zorg-wooncentrum den Bouw gaat een nauwe samenwerking aan met Woningbedrijf Warnsveld in het recent geopende Warnsstaete.
http://www.woningbedrijfwarnsveld.nl/opening-warnsstaete/

—————————————————————————————————————-

Alzheimer Café Zutphen/ Vorden
Elke derde woensdagavond van de maand van 19.00 uur tot 21.00 kunt u hier terecht.
Voor het programma, kijk op:
http://www.alzheimer-nederland.nl/hulp-en-advies/regionale-afdelingen/afdeling-zutphen,-lochem,-vorden-eo/alzheimer-cafes.aspx