Op 19 maart 2020 heeft het kabinet nieuwe maatregelen bekendgemaakt om de kwetsbare cliënten en de zorgmedewerkers beter te beschermen tegen het coronavirus.

Verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen in de ouderenzorg zijn vanaf heden gesloten voor bezoekers en anderen die niet noodzakelijk zijn voor de basiszorg.

Dit besluit geldt ook voor Zorg-wooncentrum den Bouw.

De landelijke maatregel duurt vooralsnog tot en met 20 mei.

 

Het valt ons zwaar dat we zo’n ingrijpende maatregel moeten nemen. Onze cliënten hechten aan bezoek van familie en vrienden. We zijn ons ervan bewust dat u en uw naasten hierdoor een extra moeilijke tijd in gaan. Bij Zorg-wooncentrum den Bouw wordt momenteel heel zorgvuldig omgegaan met de hygiëneregels en we hopen met deze aanvullende maatregelen onze cliënten maximaal te kunnen beschermen.

Hieronder benoemen we in het kort de gevolgen van de tijdelijke sluiting van onze zorglocatie.

Geen bezoek

Zorg-wooncentrum den Bouw is gesloten voor bezoek, dit geldt ook voor familie en partners. In plaats van een bezoek kunt u wellicht op een andere manier contact leggen en in verbinding blijven met uw naaste. Wij hebben hiervoor een spreek/luisterverbinding tot stand gebracht, waarbij de client vanuit binnen en de mantelzorger vanuit buiten met elkaar kunnen spreken en elkaar kunnen zien. Wilt u hier gebruik van maken (mogelijk tussen 10.00 uur en 17.00 uur) dan kunt u hiervoor een afspraak maken bij de receptie tijdens kantooruren of via info@denbouw.net

U kunt de spreek/luisterverbinding bereiken via de ingang vanaf de Bevrijdingslaan en door vervolgens de bordjes te volgen

 

 

 

 

 

 

 

 

Het spreekt voor zich dat in het geval van terminale cliënten èn cliënten waarvan de gezondheidstoestand ernstig verslechtert, in afstemming met de zorg, individuele bezoekafspraken gemaakt kunnen worden.

Buitenshuis

Elke beweging buitenshuis vormt een risico voor besmetting. Cliënten mogen daarom ook niet buitenshuis worden genomen voor een wandeling of een bezoek. Cliënten kunnen zich zelfstandig of onder begeleiding van zorgmedewerkers in de binnentuin bewegen. De binnentuin is niet toegankelijk voor bezoekers!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Belangrijk:

Extra maatregelen om verspreiding Corona- virus te voorkomen

Zondag 15 maart 2020 heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) een tal van extra maatregelen getroffen.De ontwikkelingen rondom het Corona-virus volgen elkaar snel op. Dagelijks neemt den Bouw nieuwe of aanvullende maatregelen om haar cliënten, bezoekers en medewerkers te beschermen. Den Bouw baseert besluiten op richtlijnen van het RIVM en de rijksoverheid.

Bezoek
Voor het bezoek aan onze cliënten hebben we in de afgelopen week regelmatig nieuwe maatregelen genomen. Het bezoek aan bewoners is beperkt tot één persoon, eenmaal per dag. Met het dringende verzoek niet door het huis te dwalen en linea recta van ingang naar appartement, naar uitgang te gaan. Ook voor dit bezoek blijft gelden dat klachten en terugkomst uit risicogebied betekent dat zij den Bouw niet kunnen bezoeken. Daarnaast stoppen we alle ontspanningsactiviteiten voor cliënten. We maken op dit moment geen gebruik van de diensten van vrijwilligers. Bezoekers en medewerkers van de Beekdelle worden verzocht de leveranciersingang via de binnenplaats te gebruiken om de route zo kort mogelijk te houden.

Dagactiviteit
Den Bouw volgt het advies van de overheid om bijeenkomsten met en bezoek aan ouderen en kwetsbare mensen zoveel mogelijk te beperken. Dit betekent dat we vanaf vandaag de dagopvang sluiten. Deze maatregel geldt in elk geval tot en met 6 april aanstaande. Het nieuws over het corona-virus verandert met de dag.

Ons restaurant is vanaf heden gesloten voor alle externe bezoekers met uitzondering van de bewoners van de zorgwoningen. Voorlopig kunt u als bezoeker geen gebruik maken van het restaurant in verband met het Corona-virus.

Kijk voor actuele informatie en voor vragen en antwoorden over het virus op de site van het RIVM, www.rivm.nl.
Bel met het landelijke publieksinformatienummer van de Rijksoverheid: 0800-1351

 

Welkom op de website van Zorg-wooncentrum den Bouw

Wij zijn een Zorg-wooncentrum voor mensen in de derde levensfase wonend in Warnsveld e.o. met een  zorgbehoefte. Om de cliënt optimaal te laten functioneren met al zijn of haar  beperkingen bieden wij op basis van indicatie een appartement, op de cliënt  toegesneden ondersteuning, aanvullende zorg en verpleging bij tekort schietende  functies. Daarnaast verlenen wij hulp aan zelfstandig wonende cliënten. Uitgangspunt bij ons handelen is de zelfstandigheid en de privacy van onze  cliënten. Respect voor de levensovertuiging en de autonomie van de cliënt is  hier een onderdeel van.

Zorg - wooncentrum den Bouw heeft 55 verblijfsplaatsen voor intramurale zorg en 43 zorgwoningen voor extramurale zorg.

De stichting tracht haar doel te bereiken door

  • het in stand houden en exploiteren van het Zorg- wooncentrum den Bouw te Warnsveld;
  • het bevorderen van de bouw alsmede het exploiteren van eventueel meerdere zorg -wooncentra, woningen en andere woonvormen;
  • het bevorderen van een plaatselijk welzijnsvoorzieningenbeleid voor zorgvragenden met andere instellingen en organisaties op het gebied van de intra- en extramurale welzijnszorg voor zorgvragenden;
  • het scheppen van een gunstig werkklimaat voor de personen in dienst van de stichting;
  • alle andere wettige middelen, welke het doel kunnen bevorderen.

Open instelling
Den Bouw legt prioriteit bij die zorgvormen waarbij de autonomie en de zelfredzaamheid van de cliënt zo maximaal mogelijk worden ondersteund en gerespecteerd. Dat heeft gevolgen voor de inrichting van de zorg; den Bouw streeft ernaar het gehele zorgaanbod hierop te beoordelen. Een van de belangrijkste aspecten in dit verband is de toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen. Omdat deze maatregelen vaak grote negatieve bijwerkingen hebben voor de cliënt en afbreuk doet aan zijn autonomie, heeft den Bouw ervoor gekozen niet te werken met gesloten afdelingen, en andere vrijheidsbeperkende maatregelen tot een minimum te beperken.

Informatie
Voor meer informatie en advies  over de zorgverlening kunt u contact opnemen met Zorg-wooncentrum den Bouw via het centrale  telefoonnummer: 0575 - 52 28 40 of per mail: info@denbouw.net.

Navigatie binnen de website
U kunt naar de verschillende onderdelen van onze website navigeren door op de icoontjes te klikken en boven aan het scherm de menubalk te gebruiken.